Általános Szerződési Feltételek

 

1Hosting.hu - Domain és Tárhely Szolgáltatás - AG TRADE Kft.

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

 

Bevezető

Az AG TRADE Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) meghatározzák a Szolgáltató által nyújtott, szolgáltatások igénybevételére vonatkozó általános szerződési feltételeket, a szerződő felek között, azoknak jogait és kötelezettségeit.

Az ÁSZF a 1hosting.hu weboldalról letölthető a „Webtárhely csomag megrendelő” illetve „Domain szolgáltatásokat megrendelő” dokumentumokkal együttesen határozzák meg szolgáltatási szerződést kötő Felek (továbbiakban: Szerződő Felek) jogait és kötelezettségeit, a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételére vonatkozó általános feltételeket.
Az ÁSZF a fent említett dokumentumokkal együtt értelmezhető és alkalmazandó.

Az ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltatóra, valamint a Szolgáltatóval előfizetői szolgáltatás igénybevételére jogviszonyba kerülő valamennyi szerződő félre (továbbiakban: Megrendelő).
Az Általános Szerződési Feltételek vonatkozik az összes kötött szolgáltatási szerződésre. Az Általános Szerződési Feltételeket nyilvánosságra kell hozni, a szolgáltató honlapján és elérhetővé kell tenni.

A Szolgáltató cégadatai

 • Szolgáltató teljes neve: AG TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Szolgáltató rövid neve: AG TRADE Kft
 • Székhely: 4254 Nyíradony, Bartók Béla utca 5. szám
 • Cégjegyzékszám: 09-09-011892
 • Adószám: 13571078-1-09.
 • Bank: MKB Bank Nyrt.
 • Bankszámlaszám: 10300002-34634785-00003285
 • IBAN: HU54 1030 0002 3463 4785 0000 3285
 • SWIFT (BIC) kód: MKKB HU HB

 

A Szolgáltatás neve és elérhetősége

 • Neve: 1Hosting.hu - Domain és Tárhely Szolgáltatás
 • Web: http://1hosting.hu
 • E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

A Szolgáltató Ügyfélszolgálatának elérhetőségei

 • E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • Megrendelés: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • Online segítségnyújtás és HIBA bejelentés: minden nap 00-24h-ig
 • E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

 

A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma

A Szolgáltató a Megrendelő részére a megrendelőlapon (írásos illetve elektronikus megrendelés esetében egyaránt) meghatározott szolgáltatás(oka)t biztosítja, amelyért a Megrendelő a Szolgáltató által kibocsátott díjszabásban foglalt díjat, melyet a megrendeléskor aláírásával elfogadott, köteles megfizetni.
A Megrendelő a Szolgáltató szolgáltatása által az Internet információs társadalom részesévé válik, azon információt érhet el, küldhet vagy kaphat, illetve megoszthat. A Megrendelő számára a szolgáltatás elérése kizárólag a Szolgáltató által, a Megrendelő részére megadott hozzáférési adatok (felhasználónév és jelszó) segítségével lehetséges.Az ellenkező bizonyításáig a Megrendelő a jelen feltételeket elfogadja a megrendelő lap aláírásával és azt magára kötelezőnek vallja.

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

A Szolgáltató kötelezettsége a megrendelt szolgáltatást a Megrendelő részére megfelelően biztosítani.
A Szolgáltató a megrendelő adatait kizárólag a hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezelheti.
A Szolgáltató köteles minden ésszerű erőfeszítést megtenni a szolgáltatás hatékonyságának és folyamatosságának biztosítása érdekében, de nem felel azon veszteségekért, vagy bármiféle közvetlen vagy közvetett kár(ok)ért, amely(ek)et a szolgáltatás(ok) meghibásodása vagy egyéb hibája, illetve a Megrendelő magatartása okozott.
A Szolgáltató az előfizetési díj ellenében köteles a Megrendelőnek a lehető leghatékonyabb rendelkezésre állást biztosítani.
A Szolgáltató jogosult a megrendelő felé, szolgáltatás korlátozására, melyről ezzel egyidőben a Megrendelőt e-mail-ben értesíti, amennyiben a Megrendelő tevékenysége Szolgáltató többi ügyfelének rendeltetésszerű tevékenységét akadályozza, vagy veszélyezteti.
A Szolgáltató a Megrendelő részéről késedelmes fizetés esetén a mindenkori jegybanki alapkamat függvényében, késedelmi kamatot számíthat fel.
A Szolgáltató kijelenti, hogy a Megrendelő a megrendelt szolgáltatás(oka)t a hatályos magyar és nemzetközi jogszabályoknak megfelelően azok alapján és szerint jogszerűen és törvényesen köteles használni.
A Szolgáltató kizárja az ezzel kapcsolatos teljes felelősségét, harmadik személyekkel szemben is, tekintettel arra, hogy az adatforgalom tartalma felett nincs módja és szándéka sem, bármilyen ellenőrzést gyakorolni.
A Szolgáltató a fentiek be nem tartásának észlelése esetén a szolgáltatást korlátozhatja, illetve felfüggesztheti. Ebből kifolyólag a Megrendelő érdekkörébe eső vagyoni vagy nem vagyoni károkozásért a Szolgáltatót semmiféle felelősség nem terheli, vele szemben a Megrendelő ilyen kártérítési igénnyel nem élhet.

A Megrendelő jogai és kötelezettségei

A Megrendelő köteles megfizetni a megrendelt szolgáltatás(ok)nak megfelelően, a Szolgáltató által kiszámlázott díjat a számlában megjelölt határidőig.
A Megrendelő köteles a megrendelt szolgáltatás(oka)t a hatályos magyar és nemzetközi jogszabályoknak megfelelően azok alapján és szerint jogszerű és törvényes célokra és módokon használni.
A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás használata kizárólag a saját felelősségére történik. A Megrendelő köteles az adataiban esetlegesen beállt változásokat, 8 munkanapon belül a Szolgáltatóval írásban közölni.

A szerződés hatálya (időtartalma, és annak felmondása)

Jelen szerződést a Szerződő Felek határozott időpontra köthetik, mely az aláírás napján lép érvénybe és egy év időtartamra szól.
Jelen szerződés lejártakor a szerződés automatikusan meghosszabbodik további egy évre azaz a szerződésben szereplő határozott időpont alapján, kivéve, ha a Megrendelő legkésőbb 30 nappal a szerződés lejárta előtt írásban felmondja.
A szerződést bármelyik Szerződő Fél indoklás nélkül írásban jogosult felmondani a hónap utolsó napjával. A felmondási idő 30 nap.
A Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, amennyiben a Megrendelő fizetési kötelezettségének a Szolgáltató első írásos felszólítása ellenére, az abban leírtak szerint sem tesz eleget.
A Szolgáltató jogosult továbbá azonnali hatállyal felmondani a szerződést, amennyiben a fentebb felsorolt tilalmakra utaló bármilyen jelet észlel.
A szerződés felmondása egyik Szerződő Felet sem mentesíti, a felmondás napjáig keletkezett bármilyen kötelezettségek alól.

Egyéb rendelkezések

A Szerződő Felek a jelen szerződésében nem szabályozott idevonatkozó kérdéseiben a hatályos magyar Polgári Törvénykönyv és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar Internet szabványok alkalmazandók.
A Szerződő Felek bármely, jelen szerződés létrejöttével, fennállásával, megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatosan keletkező vitájuk esetére vállalják, hogy azt elsődlegesen megkísérlik egymással peren kívüli úton rendezni, ennek eredménytelensége esetére pedig alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerinti helyi vagy megyei Bíróság illetékességének.
A Szerződő Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el az ISZT (Internet Szolgáltatók Tanácsa) által támogatott hálózatbiztonsági irányelveket. (http://www.iszt.hu/iszt/aup.html)

A Megrendelő a fent leírtakat magára nézve kötelezőnek fogadja el, ezek megsértése esetén a szolgáltatás korlátozható, felfüggeszthető, szüneteltethető, illetve a szerződés azonnali felmondással járhat.

Ezen irányelvek be nem tartása esetén bármely fél szerződésszegés esetén az Őt megillető jogokat gyakorolhatja.
Az AG TRADE Kft.-vel szerződő Fél azaz a Megrendelő, bármely a „Webtárhely csomag megrendelő” illetve „Domain szolgáltatásokat megrendelő” dokumentumok aláírásával jelen „Általános Szerződési Feltételek”-et azaz „ÁSZF”-et magára nézve kötelezőnek fogadja el.

Kelt: 2010. március 29.
Módosítva: 2022. augusztus 01
.

AG TRADE Kft.
1Hosting.hu - Domain és Tárhely Szolgáltatás

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Letöltése

 

1Hosting.hu - Domain és Tárhely Szolgáltatás -- AG TRADE Kft.

1Hosting.hu
E-mail: tarhely@1hosting.hu

Dokumentumok Letöltése